Polski Biznes

Serwis poświęcony zagadnieniom biznesowym

Badania skuteczności kampanii społecznych

Zmiana

Chcąc dokonać określonej zmiany zachowań społecznych można rozważyć prawne obwarowania, zakazy oraz nakazy, jednak znacznie skuteczniejszą z psychologicznego punktu widzenia metodą wprowadzania zmian wydaje się kampania społeczna. Dzięki zdobyciu społecznego zaufania i pozytywnym charakterze metody (zachęcania, zamiast karania), dokonująca się zmiana jest trwalsza i głębiej uwarunkowana w umysłach odbiorców. Zachęcanie lub zniechęcanie to metody pozostawiające ostatecznie swobodę podejmowania decyzji, co wpływa na uaktywnienie procesu uwewnętrznienia a następnie utrwalania postaw.

Pomiar wstępny

Staranne zaplanowanie skutecznej kampanii społecznej wymaga zdiagnozowania stanu aktualnego na czas przed rozpoczęciem akcji. Umożliwi to następnie podsumowujące badanie skuteczności kampanii marketingowej, które akcję sfinalizuje, uwidaczniając rzeczywiste rezultaty w zakresie zmian w postawach społeczeństwa. Wstępne badanie poziomu wybranego parametru jest niezbędnym punktem odniesienia – nie ma skutecznej możliwości zbadania zmiany społecznych zachowań ani postaw, jeżeli nie dysponujemy wynikami pomiaru sprzed realizacji kampanii społecznej.

Metody badań

Badania skuteczności kampanii społecznych wykonuje się najczęściej przy pomocy ilościowych metod badań społecznych, do których zaliczamy wszelkie rodzaje ankietyzacji, a więc wywiadu kwestionariuszowego. Wykorzystywane podczas badania narzędzie – specjalistycznie skonstruowana ankieta – może być dostępne badanym w postaci papierowej lub elektronicznej, często także dokonuje się wywiadów kwestionariuszowych w oparciu o kontakt telefoniczny z respondentem. Zebrany materiał poddaje się analizom statystycznym oraz opracowuje graficznie. Interpretacja wyników zwykle przedstawiana jest klientowi w formie pisemnego raportu z badania, zawierającego oprócz elementów graficznych także stosowne opisy oraz tablice i zestawienia. Rzadziej wyniki badania skuteczności kampanii społecznych przedstawia się w formie prezentacji, stanowiącej skróconą wersję wymienionego wyżej raportu.
Istotność badań skuteczności kampanii marketingowej.

Prowadzenie badania skuteczności kampanii marketingowej jest istotne także z punktu widzenia finansowania tego typu projektów. Należą one do kosztownych i stosunkowo ryzykownych – społeczeństwo polskie jest stosunkowo oporne i zmianom niechętne, toteż samo dotarcie z akcją do odbiorców jest zaledwie połową sukcesu. Dzięki prowadzeniu badań skuteczności kampanii marketingowych wciąż rośnie wiedza na temat skutecznych metod przekazu, przyczyniających się do rzeczywistej zmiany postaw w społeczeństwie. Zdiagnozowane w tym zakresie dobre praktyki stanowią cenną wskazówkę dla każdej kolejnej realizacji i umożliwiają coraz lepszą komunikację ze społeczeństwem.

, , , , ,

Comments are currently closed.