Polski Biznes

Serwis poświęcony zagadnieniom biznesowym

Badanie opinii a odnoszenie sukcesu

Na sukces składa się z wielu różnych elementów, które mają na siebie bezpośredni wpływ. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, na kwestie związane z zadowoleniem pracowników z wykonywanej pracy. W celu przebadania poziomu satysfakcji można przeprowadzić badanie opinii pracowników, które dzięki specjalistycznym narzędziom pozwoli wydobycie najcenniejszych informacji wpływających na osiągany sukces danej firmy.

Badacz musi pozostać uważny

Realizując wspomniany proces badawczy można wykorzystać tak klasyczne – papierowe ankiety, jak i ich elektroniczne wersje. Warto tutaj zaznaczyć, że te drugie wpływają jednocześnie na obniżenie kosztów procesu badawczego, jak i skrócenie czasu potrzebnego na zrealizowanie całego projektu. Niezależnie od wyboru formy badania opinii pracowników należy:

  • zawsze odnosić się w badaniu do postawionego celu;
  • pamiętać o wieloaspektowym ujęciu badanego zagadnienia;
  • zachować dystans wobec zbieranych lub interpretowanych danych, aby nie wpływać swoją postawą na wynik badania.

Narzędzia pozwalają uporządkować działania

Pytania, które zostaną zawarte w narzędziu powinny przede wszystkim:

  • odnosić się do celu badania;
  • ujmować badane zagadnienie z różnych perspektywach;
  • dać szansę na swobodną wypowiedź.

Właściwa budowa narzędzi pozwala na pozyskiwanie wszystkich tych informacji, które można określić jako kluczowe dla prowadzonego badania. Informacje te powinny, nie tylko dawać możliwość zrozumienia konkretnego zagadnienia, ale także otwierać nowe możliwości rozwoju, które dotąd nie były zauważane.

Zrozumieć rozwój…

Mając na uwadze efekty badania opinii pracowników można podejmować decyzje, które:

  • będę efektywne, jeśli chodzi o osiągane cele;
  • będą skoncentrowane na zaspakajaniu potrzeb pracowników;
  • przyniosą w relatywnie krótkim czasie pożądane efekty;
  • lepiej będą definiowały podejmowane ryzyko.

Przede wszystkim zaś, dzięki zapoznaniu się z opiniami pracowników możliwym jest pozyskanie oceny dotychczas podejmowanych działań oraz wskazania tych elementów, które pobudzają bądź hamują rozwój.

Rozwój firmy to wzrost pracowników

Wydaje się być rzeczą konieczną kontrolowanie poziomu zadowolenia pracowników. Co pozwoli nie tylko na skuteczniejsze prowadzenie dotychczasowych działań, ale także umożliwi wprowadzanie nowych rozwiązań. Należy zauważyć, że badanie opinii pracowników w swojej istocie nakierowane jest zarówno na poprawę sytuacji danej firmy, jak i osób w niej pracujących.

, , ,

Comments are currently closed.